Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tekst
 


 1. Co motywuje jednostki do podjęcia własnej działalności gospodarczej? Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym odcinku.  W praktyce, mamy na ogół do czynienia nie z jednym, ale z pewną  wiązką motywów.

 2. Biznes to zarabianie pieniędzy. Z perspektywy small businessu podstawowym motywem do założenia własnej firmy jest potrzeba  zabezpieczenia bytu sobie i rodzinie. Z drugiej strony, dla ambitnego przedsiębiorcy kluczowa będzie chęć zarobienia „prawdziwie dużych pieniędzy”.

 3. Motywy nie mające stricte ekonomicznego podłoża, są bardziej zróżnicowane. Można tu wymienić chęć spełnienia własnych marzeń i ideałów, osiągnięcia namacalnego sukcesu, i zdobycia  dzięki temu  społecznego uznania.

 4. Innym ważnym motywem jest dążenie do niezależności na niwie zawodowej. Jest to jeden z głównych motywów zakładania własnej firmy przez ludzi, którzy nie mają kłopotów ze znalezieniem  pracy i osiągają satysfakcjonujące dochody w dużych korporacjach.

 5. Bardzo szczególnym motywem, jest dążenie do zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby na rynku. Oto poszukujemy określonego produktu czy usługi  i obserwujemy brak adekwatnej oferty na rynku. To rodzi refleksję: jeśli ja tego poszukuję, to może są  inni potencjalni nabywcy.  Stąd już tylko krok do uruchomienia firmy, zaspakajającej wspomniane potrzeby.

 6. Jakie motywy kierują przedsiębiorcami, którzy  już na etapie planowania myślą w kategoriach ambitnego biznesu? Dla osób dążących do osiągnięcia czegoś znaczącego i zyskania społecznego uznania, myślenie w kategoriach firmy na większą skalę,  jest naturalną konsekwencją tych aspiracji. Chęć zarobienia prawdziwie dużych pieniędzy, w sposób oczywisty kieruje uwagę ku większym przedsięwzięciom. Także taka cecha, jak wiara we własne siły i możliwości, sprzyja angażowaniu się w ambitniejsze projekty biznesowe.

 7. Interesującą próbę wyjaśnienia motywów uruchamiania dynamicznych przedsięwzięć biznesowych, podjęli dwaj naukowcy  Shepherd i  Wiklund, którzy zaadaptowali do tego celu, stworzoną na gruncie psychologii społecznej, teorię  Ajzena o planowanym zachowaniu. Kluczowe elementy tej koncepcji ilustruje Diagram.

 8. Aspiracje dotyczące dynamiki wzrostu są w tym modelu pochodną wiary we własne siły  oraz oceny potencjalnych  rezultatów przedsięwzięcia.  Czynnikiem  korygującym, albo inaczej moderującym aspiracje wzrostowe, jest postrzegany stopień kontroli nad realizacją przedsięwzięcia oraz dostęp do kluczowych zasobów, a więc  zasobów ludzkich, technologii i źródeł finansowania.

 9. Profesorowie Wiklund i  Shepherd podjęli próbę statystycznej weryfikacji modelu na próbie trzystu dwudziestu sześciu (326) małych szwedzkich przedsiębiorstw.  Kluczowe wnioski z tych badań są następujące:
  • Po  pierwsze, istnieje korelacja między wyższymi aspiracjami wzrostowymi a faktycznie osiągniętą dynamiką. Innymi słowy, przyjęcie ambitnych celów w fazie planowania, sprzyja realizacji wyższej dynamiki wzrostu.
  • Po drugie, dynamika wzrostu jest bardziej zbliżona do faktycznie osiągniętej w przypadku liderów, którzy są lepiej wykształceni i mają większe doświadczenie w zakładaniu firm i zarządzaniu dynamicznymi organizacjami.
  • Natomiast, brak jest wyraźnego wpływu dostępności do środków finansowych na relację między planowaną a osiągniętą dynamiką wzrostu.

 10. Zaprezentowana wyżej koncepcja ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmu inicjowania ambitnych, dynamicznych przedsięwzięć biznesowych. Z jednej strony, potwierdza  zdroworozsądkową regułę :„Think Big – myśl o rzeczach wielkich, a osiągniesz sukces”. Po drugie, jest kolejnym potwierdzeniem tezy, o kluczowym znaczeniu  wykształcenia i wcześniejszych doświadczeń zawodowych założycieli, w uruchamianiu dynamicznych firm.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X