Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


  1. Oprócz przełomowego znaczenia, jakie technologia internetowa odgrywa w sferze promocji i marketingu, nie mniej ważne są zastosowania, usprawniające funkcjonowanie różnorodnych sfer działalności firmy, z korzyścią dla jakości, szybkości działania i możliwości obniżenia kosztów. W niniejszym odcinku  przedstawimy pokrótce sposoby wykorzystania Internetu dla usprawnienia komunikacji wewnętrznej.
  2. Zacznijmy od najprostszej formy, jaką jest przekazywanie korespondencji za pośrednictwem e-maila (popularnie maila). Porównując alternatywne wobec poczty elektronicznej formy komunikacji wewnętrznej w firmie (takie jak narada, pisemna notatka, telefon stacjonarny, komórkowy, faks, poczta głosowa czy wideokonferencja) ze względu na szybkość i koszty dostrzegamy w pełni zalety e-maila. Ma on też dodatkową przewagę nad pozostałymi formami, gdyż automatycznie dokumentuje samo zdarzenie i czas przekazu. W praktyce prowadzenia biznesu jest to zaleta wręcz nieoceniona. Jeśli przykładowo w małej kilkuosobowej firmie pracownik odbierze telefon od klienta, a w rozmowie okaże się, że sprawa dotyczy jego kolegi, to działając racjonalnie, prześle  koledze informację o telefonie drogą mailową, zamiast przejść do drugiego pokoju i zrobić to ustnie. Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa przekłamania treści informacji, a poza tym rejestracja zdarzenia następuje w sposób automatyczny. Jeśli informacja dotrze od klienta za pośrednictwem internetu, przekazanie jej dalej tą samą drogą będzie tym bardziej oczywiste.
  3. Internet stwarza także nowe możliwości zastosowania innych form komunikacji, pozwalając na obniżkę kosztów oraz pokonanie barier natury technologicznej. Przykładem może tu być możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych za pośrednictwem internetu czy upowszechnianie technologii wideokonferencji. Efekty zastosowania technik internetowych zostaną zwielokrotnione w momencie zorganizowania w firmie wewnętrznej sieci dostępnej wyłącznie dla pracowników, czyli intranetu. Komunikacja mailowa staje się wtedy bezpieczniejsza i bardziej sprawna, zmienia się wówczas kultura komunikacji wewnętrznej.
  4. W realiach małej firmy, standardowe wzory dokumentów, na przykład umowy na dostawę towarów i usług, ulegają częstym zmianom, ze względu na konieczność doprecyzowania warunków, włączenia klauzul zabezpieczających, itp. Nietrudno wówczas o pomyłkę przy ustaleniu najbardziej aktualnej wersji. W przypadku funkcjonowania intranetu wzory umów są „zawieszone” w odpowiednim miejscu w sieci i tam okresowo aktualizowane. Wszyscy pracownicy z  sieci pobierają najbardziej aktualne wersje, a nie te przechowywane na własnym komputerze.
  5. Internet i szerzej nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne kojarzą się nam  z globalną siecią i możliwościami komunikowania się między odległymi jednostkami, firmami i organizacjami. Tymczasem techniki oparte na Internecie mogą być z powodzeniem wykorzystane wewnątrz  firmy, dla usprawnienia jej działalności. Są one może mniej spektakularne ale efekty zastosowania z punkty widzenia efektywności funkcjonowania są olbrzymie. To co szczególnie istotne, korzyści z zastosowania Internetu mogą być także udziałem mniejszych firm, które dopiero rozpoczynają działalność.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X