Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Wykorzystanie potencjału internetu
Tekst
 


  1. Nowoczesne technologie bazujące na internecie wywierają ogromny wpływ na wszystkie kluczowe sfery funkcjonowania firm, w tym także dopiero rozpoczynających działalność. Stąd potrzeba określenia całościowej wizji wykorzystania potencjału internetu, z uwzględnieniem specyfiki branżowej, a także poszczególnych etapów rozwoju firmy. Posiadanie takiej wizji pozwoli na podejmowanie konkretnych decyzji, nie tylko z myślą o bieżących ale i przyszłych potrzebach. Kluczowe obszary takich decyzji przedstawimy w niniejszym odcinku.
  2. W pierwszej kolejności należy określić wymagania sprzętowe, niezbędne do efektywnego posługiwania się narzędziami i technikami internetowymi. Generalnie, koszt podstawowej infrastruktury, umożliwiającej sprawne podłączenie do internetu, uruchomienie poczty elektronicznej, witryny, a nawet sklepu internetowego, jest stosunkowo niewielki. Wdrożenie nieco bardziej zaawansowanych narzędzi, takich  sklep internetowy, intranet, ekstranet czy bazy danych, oczywiście  zwiększają wymagania sprzętowe. Jednak zakładając, że następuje to po przekroczeniu określonego poziomu obrotów i zatrudnienia, na tle innych nakładów inwestycyjnych i kosztów bieżących, nie będzie to na ogół nadmierne obciążenie.
  3. Kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania technik internetowych będą miały kwalifikacje pracowników. Już na etapie rekrutacji priorytetowo powinny być traktowane praktyczne umiejętności posługiwania się komputerem, a także wyszukiwania i przetwarzania informacji. Konieczne będzie także opracowanie programu szkolenia pracowników, jak również określenie podstawowych reguł i zasad w tej dziedzinie.
  4. Niewątpliwym ułatwieniem w rozwijaniu ambitnych przedsięwzięć biznesowych, jest szeroka oferta usług dostępnych w naszym kraju, związanych z informatyką i wdrożeniem aplikacji internetowych. Jeśli chodzi o jakość usług, to w tej dziedzinie nie odbiegamy od standardów zachodnich. W ramach tego sektora wielu dostawców aplikacji informatycznych specjalizuje się w usługach dla niewielkich firm, dopiero rozpoczynających działalność. DAGRAM?
  5. Jeśli abstrahować od szczególnych sytuacji, gdzie specyfika biznesu wymaga własnych wysoce zindywidualizowanych aplikacji, w większości przypadków nawiązanie współpracy z firmami świadczącymi specjalistyczne usługi w dziedzinie zastosowań informatyki i Internetu, wydaje się rozsądną opcją. Przemawiają za tym nie tylko względy organizacyjne, ale i finansowe. Praktycznie trudno jest zbudować na starcie własny pion informatyczny taniej, niż mogą to dla nas zrobić specjalistyczne firmy. Przy wyborze dostawców usług informatycznych powinniśmy kierować się nie tylko jakością i ceną. Ważny jest także wachlarz oferowanych usług, uwzględniający także nasze przyszłe potrzeby. W dobie przyspieszonego rozwoju technologii internetowych nasz partner powinien dysponować odpowiednim potencjałem, by nie tylko śledzić nasze potrzeby, ale szybko na nie reagować.
  6. Praktyka pokazuje, że zadania określone w długofalowej strategii firmy jako priorytetowe, są skutecznie realizowane wtedy, gdy znajdują się w centrum uwagi ścisłego kierownictwa firmy. Niezależnie zatem od decyzji o zatrudnieniu własnych specjalistów bądź skorzystaniu z usług zewnętrznych, sfera zarządzania wiedzą, wdrożenia informatyki oraz aplikacji internetowych, powinna zostać przypisana jednemu z członków zespołu przywódczego nowej firmy, odpowiedzialnemu za planowanie i uruchamianie konkretnych wdrożeń oraz monitorowanie rezultatów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X