Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tekst
 


  1. Umiejętność wyszukiwania talentów, zarażania pracowników entuzjazmem i potrzebą osiągnięcia sukcesu, to nieocenione atrybuty przedsiębiorczego stylu zarządzania. To także umiejętność stwarzania właściwej atmosfery w miejscu pracy, przy jednoczesnym stawianiu wysokich wymagań. W niniejszym odcinku omówimy wybrane praktyczne kwestie dotyczące spraw kadrowych w fazie rozruchu firmy, gdy brak jeszcze wypracowanych standardów i procedur w tej dziedzinie.

  2. Okres próbny jest  niezbędny dla obydwu stron w celu wzajemnego dopasowania się, a w przypadku nowo uruchamianej firmy absolutnie konieczny. Co więcej, nie powinien on być traktowany jako formalność. Zakończenie okresu próbnego powinno być poprzedzone uczciwą rozmową na temat celowości kontynuowania współpracy i wzajemnych oczekiwań na przyszłość.

  3. Jedna z najtrudniejszych kwestii pracowniczych wiąże się z zatrudnianiem członków  rodziny, przyjaciół i bliskich znajomych. Zależy nam, by otoczyć się ludźmi zaufanymi, a jednocześnie nie chcemy tracić czasu i pieniędzy na szerokie poszukiwania. Jednak ograniczając poszukiwania do kręgu najbliższych osób, świadomie zmniejszamy szanse dotarcia do najlepszych ludzi. Ponadto relacja pracodawca–pracownik ma swoją specyfikę i nie daje się na ogół łatwo pogodzić z relacjami przyjacielskimi i rodzinnymi. Dlatego warto zachować daleko posuniętą ostrożność w zatrudnianiu rodziny i znajomych, poza rzecz jasna przypadkami, w których cała koncepcja przedsięwzięcia oparta jest na formule biznesu rodzinnego.

  4. W warunkach nowo uruchamianej firmy, dążenie do zatrudnienia najbardziej wartościowych pracowników, zderza się w oczywisty sposób z ograniczeniami finansowymi. Stąd naturalną polityką, będzie oferowanie wynagrodzenia zasadniczego w dolnym pułapie poziomów rynkowych na danym stanowisku. Będzie ona skuteczna na dłuższą metę, jeśli obok płacy zasadniczej, wprowadzimy część ruchomą, ściśle uzależnioną od wyników finansowych firmy, a także udziału danego pracownika w uzyskiwaniu tych wyników. Powinniśmy od samego początku rygorystycznie przestrzegać zasady, że warunki wynagradzania pracowników muszą być poufne. Funkcjonując w polskich realiach, trzeba mieć jednak świadomość, że przestrzeganie tej zasady w praktyce pozostawia wiele do życzenia.

  5. Ważną, acz niedocenioną, umiejętnością w prowadzeniu biznesu jest taktowne i kulturalne zwalnianie pracowników. Szybka decyzja, choć może być obarczona błędem, jest na ogół korzystna także dla zwalnianego pracownika. Zamiast funkcjonować w otoczeniu, w którym efekty jego pracy budzą wątpliwości, może on szybko znaleźć możliwość spełnienia się w innym miejscu. Tak więc, w zarządzaniu zasobami ludzkimi,  umiejętność  rozstawania się z ludźmi,  jest nie mniej cenna niż skuteczne wyławianie talentów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X