Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


  1. Ochrona praw do wynalazku kojarzy się przede wszystkim z uzyskaniem patentu. Jednak w wielu wypadkach inicjatorzy nowych przedsięwzięć technologicznego świadomie zrezygnują z ochrony patentowej. Może to być wynikiem ich realistycznej oceny przewidywanych kosztów, czasu trwania i realnych szans uzyskania patentu na tle spodziewanych faktycznych efektów. W pewnych okolicznościach próby opatentowania mogą nawet przynieść negatywny skutek. Tak będzie, gdy wynalazek, nie stanowi radykalnego przełomu, ale jednocześnie wskazuje kierunek obiecujących poszukiwań przełomowych rozwiązań. W takich sytuacjach, należy zadbać o zapewnienie ochrony praw do wynalazku przy pomocy metod nieformalnych. Praktyczne sposoby w tej dziedzinie ochrony omówimy w niniejszym odcinku.
  2. Niezależnie od przysługującego każdemu podmiotowi prawa do zachowania tajemnicy handlowej, wynikających z przepisów prawa, chodzi o stworzenie takich warunków organizacyjnych w firmie, by ograniczyć możliwość wycieku żywotnych informacji technicznych na zewnątrz. Potrzeba zapewnienia ochrony występuje już na etapie wstępnych prac nad opracowaniem nowego wynalazku, kiedy nie wchodzi jeszcze w grę ochrona patentowa, ale ujawnienie chociażby kierunku poszukiwań mogłoby zniweczyć zamierzony efekt.
  3. Jakie działania należy podjąć, by w maksymalnym stopniu zapewnić ochronę tajemnicy handlowej? W pierwszej kolejności, konieczne jest wprowadzenie klarownych reguł postępowania w firmie. Trzeba w szczególności określić, które informacje powinny pozostać niejawne i stworzyć odrębne procedury dla tego typu informacji. W fazie rozruchu nowej firmy może to być trudne wobec niezbędnej w tym okresie otwartości informacyjnej, tak by wszyscy wiedzieli o bieżących sprawach i mogli na bieżąco reagować. Tymczasem w przypadku kluczowych informacji technologicznych powinna obowiązywać zasada ograniczonego dostępu – dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby, którym te informacje są absolutnie niezbędne.
  4. Szczegółowe procedury powinny obejmować w pierwszej kolejności zasady przechowywania informacji poufnych oraz formalne zobowiązanie pracowników do zachowania tajemnicy. Niezależnie od dążenia do wyeliminowania przecieków, takie działania mają istotne konsekwencje prawne. Obowiązuje bowiem generalna zasada, że dochodzenie praw na gruncie obowiązujących przepisów jest możliwe jedynie wtedy, gdy informacja miała rzeczywiście charakter poufny, a jej właściciel podjął stosowne działania, by tajemnica została zachowana. Przejawem takiej dbałości może być przykładowo uzyskanie pisemnych deklaracji o poufności od wszystkich kluczowych pracowników w firmie.
  5. Zapewnienie ochrony własności przemysłowej przy pomocy narzędzi nieformalnych stanowi przykład pewnej filozofii działania opartej na kształtowaniu kultury organizacyjnej dostosowanej do strategicznej wizji i kierunków rozwoju firmy. Jeśli źródłem przewagi konkurencyjnej  młodej firmy mają być nowoczesne rozwiązania techniczne to praktycznym przejawem dostosowania kultury organizacyjnej będzie nawyk chowania dokumentacji do biurek czy szaf po zakończeniu pracy a także skrupulatnie przestrzegana zasada, że to co się dzieje w laboratorium badawczym nie jest przedmiotem luźnych rozmów towarzyskich z udziałem osób postronnych. Działania w tej dziedzinie będą skuteczne,  jeśli podejmiemy  już w początkowej fazie funkcjonowania firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X