Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


  1. Ze względu na znaczenie innowacji w procesie rozwoju gospodarczego, w zdecydowanej większości krajów wysoko rozwiniętych działalność przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w tej dziedzinie ze środków publicznych. Jakie szanse na takie wsparcie mogą liczyć początkujące firmy technologiczne w Polsce? O tym pomówimy w niniejszym odcinku.
  2. W pierwszej kolejności  warto podkreślić, że wspieranie innowacji jest ważnym priorytetem w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskie.  Ponieważ w ten sposób realizowane są długofalowe cele Wspólnoty, we wszystkich programach operacyjnych można zauważyć bardzo wyraźny akcent położony na stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wdrażanie i transfer nowoczesnych technologii. W szczególności dotyczy to Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  3. Jednakże chcąc skorzystać za znaczących środków w ramach programów unijnych początkujący przedsiębiorca technologiczny musi uwzględnić dwa czynniki. Po pierwsze gros środków przeznaczonych na wsparcie innowacji jest kierowane do firm już istniejących, mogących się wykazać określonym stażem w biznesie oraz dokonaniami. Jednocześnie środki unijne bardzo rzadko trafiają do przedsiębiorcy bezpośrednio. Zazwyczaj musimy się zgłosić do instytucji pełniącej rolę aktywnego pośrednika w alokacji środków do konkretnych przedsiębiorstw.
  4. Dobrym przykładem jest  finansowanie w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tzw. funduszy kapitału zalążkowego (Działanie 3.1), których zadaniem jest z kolei inkubacja a także inwestycje w nowatorskie przedsięwzięcia. W efekcie na rynku polskim powstało już kilkanaście funduszy zalążkowych i do nich inicjatorzy projektów biznesowych, opartych na zaawansowanych technologiach powinni kierować pierwsze kroki. Generalną zasadą wsparcia ze środków unijnych jest to, że konkretny zastrzyk finansowy musi być połączony ze wszechstronnym wsparciem merytorycznym (pomoc w opracowaniu biznesplanu, preinkubacja i inkubacja, pomoc w znalezieniu partnerów strategicznych, itp.).
  5. Interesujące możliwości wsparcia dla nowych biznesów technologicznych występują ze strony  aniołów biznesu. Aniołowie biznesu to najczęściej doświadczeni przedsiębiorcy dysponujący znacznym kapitałem, w wyniku wcześniejszej działalności biznesowej. Oferują tzw. smart money ( czyli mądry pieniądz) – nie tylko kapitał, ale również wsparcie swoimi doświadczeniami i kontaktami. W porównaniu do funduszy venture capital są oni bardziej elastyczni, zarówno jeśli chodzi o relacje z właścicielami nowych firm jak i wysokość zaangażowanego kapitału.  Niezależnie od aniołów – wolnych strzelców, aktualnie w naszym kraju funkcjonuje osiem sieci aniołów biznesu i ten segment otoczenia innowacyjnego biznesu rozwija się bardzo dynamicznie.
  6. W toczącej się debacie na temat niskiej innowacyjności polskiej gospodarki, ścierają się dwa poglądy. Z jednej strony twórcy zaawansowanych technologii wskazują na trudności z uzyskaniem finansowania oraz przewlekłe procedury w tej dziedzinie. Z drugiej strony dysponenci środków, zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych podkreślają, że oferta polskich naukowców i szerzej wynalazców nie jest specjalnie atrakcyjna. Jakkolwiek rację  mają po części obie strony, znaczący przyrost środków publicznych w ostatnich latach, a w tym zwłaszcza funduszy unijnych, stanowi niewątpliwie wyzwanie pod adresem polskich twórców, by wyjść z ofertą nowych technologii o znacznie wyższym, niż dotychczas, potencjale komercjalizacyjnym.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X