Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


  1. Istotą funkcjonującego systemu własności przemysłowej na świecie jest zasada publikowania i szerokiego rozpowszechniania informacji o chronionych wynalazkach. Wykorzystanie narzędzi informatycznych znacznie uprościło nie tylko proces archiwizacji zbiorów informacji patentowej, ale – co ważniejsze – zdecydowanie ułatwiło też dostęp i przeszukiwanie tych zbiorów przez wszystkich zainteresowanych. W niniejszym omówimy główne kierunki wykorzystania dokumentacji patentowej na etapie planowania nowego biznesu technologicznego.
  2. Zbiory dokumentacji patentowej (zarówno uzyskane bezpośrednio, jak i udostępniane przez odmioty pośredniczące) to nieocenione źródło informacji o aktualnych tendencjach ozwoju technologii w danej dziedzinie. Dzięki analizie dokumentacji patentowej, można też uzyskać dobre rozeznanie potencjału technologicznego głównych konkurentów, a pośrednio strategii ich rozwoju.
  3. Analiza zbiorów dokumentacji patentowej może też stanowić inspirację dla identyfikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych w obszarze zaawansowanych technologii. W tym przypadku najbardziej dobitnym przykładem jest praktyka nazywana po angielsku reverse engineering. Polega ona na analizie systemowej opatentowanego produktu lub procesu i rozbiciu go na elementy składowe oraz opracowaniu odmiennej metody uzyskania podobnego efektu, która nie byłaby chroniona patentem. Taki sposób działania może okazać się bardzo efektywny, zwłaszcza gdy opracowanie oryginalnej technologii wymagało znacznych nakładów. Idąc śladami poprzedników, mamy bowiem szansę dojścia do własnego rozwiązania znacznie szybciej, a co ważniejsze – tańszym kosztem.
  4. Kolejny etap analizy, z wykorzystaniem dokumentacji patentowej, dotyczy sprawdzenia  unikalnego charakteru własnych rozwiązań i braku zagrożenia naruszenia praw osób trzecich. Dokonanie takiego sprawdzenia jest warunkiem niezbędnym nie tylko do osiągnięcia biznesowego sukcesu, ale też koniecznym, by rozpocząć działalność, zwłaszcza wówczas, kiedy wymagane jest finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Poważni inwestorzy wymagają bowiem odrębnego badania, wykonanego przez wyspecjalizowane kancelarie prawne i kancelarie rzeczników patentowych, którego przedmiotem jest analiza ochrony praw własnych wynalazków i znaków towarowych, jak również ryzyka wynikającego z możliwego naruszenia praw osób trzecich.
  5. Niejasna sytuacja tytułu własności do wynalazku, na którym bazuje nowe przedsięwzięcie, może stać się źródłem konfliktów między założycielami i w konsekwencji prowadzić do przewlekłych procesów sądowych. Niebezpieczeństwo takie występuje wtedy, gdy kwestie praw własności do wynalazków nie były jednoznacznie uregulowane między wspólnikami, jeszcze przed podjęciem decyzji o uruchomieniu biznesu. Te kwestie muszą być jednoznacznie wyjaśnione między wspólnikami, już na etapie planowania nowego biznesu.
  6. Przeprowadzenie dobrego rozpoznania technologicznego już na etapie przygotowawczym z pewnością przyda się w ewentualnej procedurze składania wniosku patentowego. Ocena wniosku przez Urząd Patentowy obejmuje tzw. badanie stanu techniki, a przeprowadzenie podobnej analizy we własnym zakresie zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji. Ze względu jednak na kluczową rolę specjalistycznej wiedzy technicznej, udział inicjatorów przedsięwzięcia w analizie źródeł informacji o dostępnych technologiach jest niezbędny. Jeśli wśród członków zespołu założycielskiego znajduje się osoba o umiejętnościach ułatwiających poszukiwania i analizę komputerowych baz oraz innych źródeł informacji technologicznej, jest to niewątpliwie cenny dodatkowy atut.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X