Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


  1. Jedno z  największych wyzwań, przed którym staje zespół przywódczy, gdy rozpoczyna się stadium przyspieszonego wzrostu, polega na  konieczności dostosowania metod zarządzania. Typowe dla przedsiębiorczych liderów niewielkich firm, bezpośrednie angażowanie się we wszystkie sprawy oraz łączenie podejmowania decyzji z faktycznym wykonywaniem bieżących czynności, musi ustąpić miejsca bardziej sformalizowanym zasadom i uporządkowanej strukturze organizacyjnej. W niniejszym odcinku przedstawimy praktyczne sposoby wprowadzenia takich zmian.
  2. Na podstawie praktycznych doświadczeń można przyjąć, że możliwości „ręcznego” sterowania  biznesem i bezpośredniego zaangażowania właścicieli w działania operacyjne, wyczerpują się w momencie, gdy liczba zatrudnionych przekroczy 20-30 osób. Potem konieczne staje się sformalizowanie struktury organizacyjnej oraz określenie podziału obowiązków w firmie. Z kolei, przekroczenie pułapu  60-80 zatrudnionych, wymaga wdrożenia wieloszczeblowej struktury zarządzania, gdzie między zarządem a pracownikami występują kierownicy średniego szczebla.
  3. Wdrożenie zasadniczych zmian w zarządzaniu firmą  kojarzy się najczęściej z przełomowymi decyzjami i tworzeniem nowych struktur niejako od podstaw. Tymczasem  w praktyce działania małej, dynamicznej firmy może to być osiągnięte metodą  drobnych kroków. Wystarczy przykładowo, że po skończonej roboczej naradzie z udziałem kilku pracowników,  szef zaproponuje, że od tego momentu po każdym takim spotkaniu będzie sporządzona notatka. To z pozoru drobne uzupełnienie formuły roboczych spotkań, o ile zostanie konsekwentnie wdrożone, będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie firmy w przyszłości,. Dla każdego nowego pracownika będzie bowiem oczywiste, że tak należy postępować.
  4. Gdy grupa założycieli jest stosunkowo liczna, poszczególni wspólnicy przejmują w sposób formalny, odpowiedzialność za poszczególne dziedziny, natomiast wiodący wspólnik zajmuje się koordynacją i realizacją strategicznych celów firmy. Równocześnie, z myślą o bieżących i przyszłych potrzebach kadrowych, należy stosunkowo wcześnie wyselekcjonować z grona pracowników osoby, które wykazują predyspozycje kierownicze i zapewnić im możliwość przyspieszonego zdobywania wiedzy i doświadczenia (np. poprzez włączenie ich do realizacji trudniejszych projektów z udziałem właścicieli czy specjalistyczne szkolenia).
  5. Nad zwiększoną liczbą klientów, obsługiwanych rynków, jednostkowych transakcji oraz pracowników można zapanować, jeśli w sposób umiejętny będziemy wykorzystywać  wspomagające systemy informatyczne. W pierwszej kolejności chodzi tu  o kompleksowy system zarządzania zasobami firmy z przełożeniem na system finansowy (Enterprise Resource Planning – ERP), a także moduł usprawniający relacje z klientami (Client Relationship Management – CRM). W ostatnich latach koszt wspomnianych systemów uległ zasadniczej obniżce a oferowane aplikacje są dostosowane do potrzeb mniejszych firm.
  6. Dlaczego wiele obiecujących firm nie wykorzystuje własnego potencjału wzrostowego i pozostaje na stosunkowo niskim poziomie obrotów, a niekiedy wypada z rynku? Przyczyna tkwi w mentalności i umiejętnościach właścicieli. Z jednej strony hamulcem jest nawyk angażowania się we wszystko samemu a z drugiej brak podstawowej wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod zarządzania. W efekcie przedsiębiorcy nie dostrzegają konieczności  zmian a także  zagrożeń z tytułu niewdrożenia tych zmian w odpowiednim czasie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X