Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


 1. Istotnym elementem dobrze przygotowanej koncepcji przedsięwzięcia jest klarowna wizja, kiedy i w jaki sposób właściciel (czy właściciele) będą chcieli realizować zyski z poczynionej inwestycji, jeśli zakończy się ona się sukcesem. Nie chodzi tu jednak o realizację zysków z bieżącej działalności, ale o zyski z tytułu zbycia praw właścicielskich i przekazania biznesu w obce ręce. Potrzebę opracowania zawczasu takiego planu wyjścia uzasadnimy w niniejszym odcinku.
 2. Spróbujmy na wstępie wyjaśnić podstawową wątpliwość: dlaczego mamy myśleć o perspektywicznym wyjściu z biznesu w sytuacji, gdy: właściciele włożyli olbrzymi wysiłek w jego uruchomienie, mają do swej firmy emocjonalny stosunek, a perspektywy na przyszłość są obiecujące?
  • Otóż,  współcześnie  w dynamicznych gałęziach gospodarki motyw budowania firmy z myślą o przekazaniu jej przyszłym pokoleniom przestał odgrywać wiodącą rolę, jak to miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
  • Jest tak dlatego, że Predyspozycje przedsiębiorcze i zainteresowania biznesowe nie przechodzą w sposób naturalny z pokolenia na pokolenie.
  • Nawet jeśli tak jest, ambicje przedsiębiorcze młodego pokolenia często realizują się przez rozwijanie własnych przedsięwzięć, a nie włączanie się w istniejący biznes rodziców.
 3. Inna przyczyna wiąże się wiąże się z dominującą tendencją do uruchomienia dynamicznych biznesów nie jednoosobowo, ale przez grupę wspólników.  W takim przypadku, nie można zakładać jednolitego sposobu myślenia, gdy chodzi o dyskontowanie sukcesu. Wręcz przeciwnie: najczęściej, preferencje wspólników będą zróżnicowane. Taki scenariusz staje się bardzo prawdopodobny, gdy w zespole przywódczym wystąpi zjawisko tzw. wypalenia się niektórych właścicieli. Ci ostatni nie mają już motywacji do podejmowania nowych wyzwań polegających na przykład na zasadniczej restrukturyzacji firmy, rozszerzeniu działalności na nowe dziedziny, czy rynki zbytu.
 4. Także jednoosobowy właściciel powinien mieć wizję horyzontu czasowego pozostawania w firmie z uwzględnieniem bieżących i przyszłych priorytetów, co do wykorzystania najcenniejszego zasobu, jakim dysponuje człowiek, a więc czasu. Są też interesariusze żywotnie zainteresowani takim planem – chociażby najbliższa rodzina.
 5. Plan wyjścia może być opracowany w różnej postaci. W przypadku przedsięwzięć opartych na zaawansowanej technologii i finansowanych przez fundusze venture capital, strategia wyjścia stanowi element biznesplanu, podkreślając dojrzały i całościowy charakter  przedsięwzięcia. Może też być oddzielnym dokumentem potwierdzającym kluczowe uzgodnienia wspólników w tej sprawie, opracowanym już po uruchomieniu biznesu. Ważne jest, by plan wyjścia opracować na piśmie, aby po latach, gdy przyjdzie do jego realizacji, uniknąć wątpliwości, co do faktycznych uzgodnień.
 6. Podstawowe elementy planu wyjścia to:
  • Po pierwsze, Ramy czasowe. Nie chodzi tu o podanie konkretnego terminu, bo to na ogół nie jest możliwe. Istotne jest natomiast uzgodnienie terminu, przed którym właściciele nie będą wychodzić z firmy, oraz daty, po której z pewnością nie chcieliby pozostawać w firmie. W efekcie uzyskujemy przedział czasowy, w którym najprawdopodobniej będzie zrealizowana opcja wyjścia.
  • Po drugie, Określenie zdarzeń i sytuacji, które mogą prowadzić do rewizji planu oraz sposobu działania w takim przypadku. Chodzi tu o zdarzenie związane z koniunkturą na rynku, sytuacją losową poszczególnych wspólników itp.
  • Po trzecie, Określenie procedury  wyjścia. Punkt ten jest istotny, gdy czas planowanego wyjścia z biznesu przez przynajmniej jednego ze wspólników jest stosunkowo nieodległy.
  • Po czwarte, Sposoby  wyjścia – te zostaną omówione szczegółowo w kolejnym odcinku
 7. Brak klarownej strategii wyjścia rodzi częste konflikty w gronie wspólników, które mają  niekorzystny wpływ na funkcjonowanie biznesu, a w skrajnej sytuacji prowadzą do jego upadku. Przygotowanie zawczasu strategii realizacji korzyści z inwestycji ma właśnie na celu zapobieżenie takiemu niekorzystnemu rozwojowi wypadków i pełnej realizacji odniesionego sukcesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X