Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Jak zaistnieć na rynku?
Tekst
   1. W obowiązującym systemie ochrony własności przemysłowej nie występuje specyficzna procedura rejestracji nazwy firmy. Wykorzystuje się w tym celu, system nadawania praw wyłącznych do znaków towarowych. W niniejszym odcinku przedstawimy podstawowe informacje dotyczące wspomnianej procedury.
  2. Rozważając rejestrację znaków towarowych, trzeba mieć świadomość, że ochronę uzyskujemy tylko w odniesieniu do konkretnych klas, czyli grup wyrobów i usług. Znaki towarowe służą bowiem, do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa, od  towarów innych uczestników obrotu handlowego. Tak więc funkcjonowanie na rynku firmy Atlas – producenta klejów i zapraw budowlanych nie wyklucza istnienia firmy turystycznej o identycznej nazwie, nawet jeśli obie nazwy są zarejestrowane, jako znaki towarowe w swych klasach wyrobów.
  3. W Polsce rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy. Od 1 maja 2004 roku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ochrona znaku towarowego może być także uzyskana na poziomie regionalnym i obejmować swym zasięgiem wszystkie kraje Unii Europejskiej. Uzyskujemy wtedy tzw. Wspólnotowy znak towarowy. Z kolei w ramach Protokołu madryckiego Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO), funkcjonuje procedura uzyskiwania ochrony znaków towarowych na terenie 77 krajów. Obydwa systemy, aczkolwiek różnią się między sobą, mają jedną wspólną cechę: umożliwiają rejestrację znaku towarowego w trakcie jednej procedury rejestracyjnej, w większej liczbie krajów.
  4. W przypadku krajowej rejestracji podstawowe opłaty są niewielkie. Przykładowo, ochronę na pierwszy 10-letni okres dla trzech klas wyrobów, mamy szansę uzyskać przy całkowitym koszcie niewiele przekraczającym 1000 złotych. Natomiast w  systemie międzynarodowym   opłaty są  wielokrotnie wyższe. Dodatkowe koszty wiążą się też z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.  Warto też zwrócić uwagę, że bardzo istotną czynnością związaną z procedurą rejestracyjną jest sprawdzenie, czy przyjęcie określonej nazwy nie narusza cudzych praw. W tej sytuacji niezbędne  będzie skorzystanie z wyspecjalizowanych w problematyce znaków towarowych rzeczników patentowych. Przy rejestracji w systemie międzynarodowym, koszty tych usług mogą być dość wysokie, ze względu na barierę językową oraz znacznie mniejszą grupę fachowców, świadczących te usługi.
  5. Czy warto rejestrować nazwę i inne oznaczenia firmowe jako znaki towarowe? Przemawiają za tym argumenty związane z umocnieniem pozycji firmy na rynku, a zwłaszcza potrzeba uniknięcia sytuacji, gdy sukces rynkowy może być w znacznym stopniu zagrożony, w wyniku zaniedbań we wspomnianej dziedzinie. Dla ambitnych przedsiębiorców, którzy myślą o dynamicznym rozwoju, ochrona znaków towarowych może być traktowana, jako inwestycja. Gdy na pewnym etapie dojdzie na przykład do sprzedaży firmy, przyrost jej wartości z tytułu ochrony, będzie nieporównanie wyższy od poniesionych nakładów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X