Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Jak zaistnieć na rynku?
Tekst
   1. Poszukując dobrej nazwy dla własnej firmy musimy uwzględnić ograniczenia, wynikające z  przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też prawa własności intelektualnej. Mają one na celu ochronę interesów podmiotów, już działających na rynku. W niniejszym odcinku omówimy najważniejsze kwestie z tym związane.
  2. Wspomniane regulacje, opierają się na trzech podstawowych zasadach: Po pierwsze, nazwa nie może wprowadzać w błąd uczestników obrotu gospodarczego. Tak będzie jeśli, na przykład, nazwa będzie sugerowała zakres działalności, której firma nie wykonuje, bo nie ma do tego stosownych uprawnień.  Po drugie, nazwa  powinna zawierać pewne wskazania dotyczące istotnych cech przedsięwzięcia, n.p. formy prawnej. Po trzecie, musi w sposób dostateczny odróżniać nową firmę od innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
  3. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, potwierdzona prawnie zasada przejrzystości obrotu wymaga, by imię i nazwisko właściciela znalazło się w nazwie firmy. Przedsiębiorca może włączyć do nazwy dodatkowe elementy, jak określenie przedmiotu działalności czy też tzw. oznaczenie fantazyjne – elementy pozostające bez żadnego związku z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy. Często stosowanym  w praktyce zabiegiem jest uwypuklenie elementu fantazyjnego, by nieco złagodzić negatywną percepcję firmy, prowadzonej w ramach jednoosobowej działalności.
  4. Przejawem dążenia do przejrzystości informacyjnej w obrocie gospodarczym, jest obowiązek umieszczenia w nazwie spółek prawa handlowego oznaczeń typu spółki w formie pełnej bądź skróconej. Ponieważ zasada nieograniczonej odpowiedzialności wspólników dotyczy także spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy partnerska, podstawową zasadą jest umieszczenie w nazwie nazwiska przynajmniej jednego wspólnika.
  5. Co oznacza wymóg odróżnienia się nazwy nowej firmy od firm już działających na rynku. Od strony przepisów sprawa jest dość zawiła, ale praktycznie chodzi tu o odróżnienie się w ramach danej branży, czyli określonej grupy towarów i usług a także w ramach rynku w ujęciu terytorialnym .
  6. Przedsiębiorca, który działając niefrasobliwie naruszy interesy innych graczy na rynku, musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. Pierwsza, najbardziej oczywista,  wiąże się  z odmową zarejestrowania przedsiębiorstwa przez właściwe organy. Po drugie podmioty (konkurenci), których interesy zostały naruszone, ze względu na zbyt duże podobieństwo nazwy firmy do nazwy już istniejącej, mogą wystąpić na drogę sądową. Nawet jeśli ich pozycja w sporze nie będzie zbyt mocna, przewlekła procedura i  koszty procesu mogą niepotrzebnie zaabsorbować czas i środki przedsiębiorcy, odciągając jego uwagę od głównego zadania, jakim jest skuteczne wprowadzenie nowej firmy na rynek.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X