Fundusze Unijne
Badania naukowe
Współpraca międzynarodowa
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Fundusze Unijne
W wyniku realizacji różnorodnych inicjatyw w ramach Programu „Przedsiębiorczość dla Ambitnych” zgromadzono szereg pozytywnych doświadczeń w zakresie stosowania metod, narzędzi, podręcznika „Przedsiębiorczość dla ambitnych” a także platformy elektronicznej (portalu) w realizacji różnorodnych projektów, z wykorzystaniem funduszy unijnych. Liczba tych projektów stale się zwiększa. Stwarza to możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk a także wspólnych działań. Chcemy by SEIPA była płaszczyzną takiej wymiany.

Nagromadzone doświadczenia realizacyjne dotyczą w szczególności następujących projektów:
  • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmujący szkolenie, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Faktycznie Program „Przedsiębiorczość dla ambitnych” bazuje na praktycznych doświadczeniach autora z realizacji projektu o podobnym charakterze w latach 2006-2007 (Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości ZPORR). Oferowane wsparcie dla organizatorów i szkoleniowców obejmuje nie tylko aspekty merytoryczne ale również służy upowszechnieniu wspomnianych doświadczeń i dobrych praktyk. Projekty w ramach Działania 6.2. PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia są uznawane, jako bardzo trudne realizacyjnie i obciążone dużym ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o prawidłowe wykorzystanie dofinansowania, które dla indywidualnego uczestnika może sięgać 50 tys. PLN. Z tego względu dostęp do nagromadzonych wcześniej doświadczeń jest szczególnie cenny. W maju 2009 rusza duży projekt w ramach PO KL 6.2. „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”,  wykorzystujący dorobek i infrastrukturę technologiczną „Przedsiębiorczości dla Ambitnych”

  • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W tym przypadku Program może być wykorzystany przez szkoły wyższe, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii w realizacji szkolenia i doradztwa dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off lub spin-out. W tym przypadku bardzo cenne są doświadczenia realizacyjne z kolejnych edycji Programu INNOWATOR, zainicjowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Są to programy szkoleniowo-doradcze dla pracowników naukowych i doktorantów, przygotowujące do uruchomienia zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć biznesowych.

  • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. W ramach  funkcjonującej sieci wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości realizowana jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania różnorodnych programów dydaktycznych w dziedzinie innowacyjnej przedsiębiorczości w szkołach wyższych. Obejmuje ona zarówno kwestie merytoryczne jak i kwestie związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów w ramach wspomnianego Poddziałania.
Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X