Geneza programu
Dynamiczny segment przedsiębiorczości
Programy i metody dydaktyczne
Struktura materiałów pomocniczych
Zaproszenie do współpracy
Rejestracja / edycja danych
Materiały pomocnicze - Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona główna / Podręcznik / Dla wykładowców i szkoleniowców
Dla wykładowców i szkoleniowców

SEGMENT PORTALU PRZEZNACZONY DLA WYKŁADOWCÓW I SZKOLENIOWCÓW

„Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes„ to nie tylko podręcznik/poradnik, ale szerszy Program edukacyjno-doradczy, adresowany w pierwszej kolejności do:

 • Wykładowców szkół wyższych wszystkich typów – już zaangażowanych w realizację zajęć dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości jak również tych, którzy dopiero planują taką działalność. W wyniku realizacji w latach 2006-2008 Programu dofinansowanego przez Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiejaktualnie z podręcznika, metodologii, narzędzi dydaktycznych i innych form wsparcia korzysta ponad 40 wykładowców szkół wyższych funkcjonujących w sieci. Sieciowa współpraca wykładowców dotyczy w szczególności wprowadzania do oferty dydaktycznej różnorodnych przedmiotów z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem funduszy unijnych, o których mowa niżej.
 • Organizatorów i szkoleniowców realizujących programy szkoleniowo-doradcze dofinansowane z funduszy unijnych. Nagromadzone doświadczenia realizacyjne obejmują w szczególności następujących projektów:
  • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmujący szkolenie, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Faktycznie Program „Przedsiębiorczość dla ambitnych” bazuje na praktycznych doświadczeniach autora z realizacji projektu o podobnym charakterze w latach 20006-207 (Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości ZPORR). Oferowane wsparcie dla organizatorów i szkoleniowców obejmuje nie tylko aspekty merytoryczne ale również służy upowszechnieniu wspomnianych doświadczeń i dobrych praktyk. Projekty w ramach Działania 6.2. PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia są uznawane, jako bardzo trudne realizacyjnie i obciążone dużym ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o prawidłowe wykorzystanie dofinansowania, które dla indywidualnego uczestnika może sięgać 50 tys. PLN. Z tego względu dostęp do nagromadzonych wcześniej doświadczeń jest szczególnie cenny.
  • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W tym przypadku Program może być wykorzystany przez szkoły wyższe, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii w realizacji szkolenia i doradztwa dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off lub spin-out. W tym przypadku bardzo cenne są doświadczenia realizacyjne z kolejnych edycji Programu INNOWATOR, zainicjowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Są to programy szkoleniowo-doradcze dla pracowników naukowych i doktorantów, przygotowujące do uruchomienia zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć biznesowych.
  • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. W ramach już funkcjonującej sieci wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości realizowana jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania różnorodnych programów dydaktycznych w dziedzinie innowacyjnej przedsiębiorczości w szkołach wyższych. Obejmuje ona zarówno kwestie merytoryczne jak i kwestie związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów w ramach wspomnianego Poddziałania.

OFERTA SPECJALNA ZAKUPU PODRĘCZNIKA

Z myślą o organizatorach tego typu projektów Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne przygotowały specjalną ofertę zakupu podręcznika. Przy jednorazowym zakupie minimum 20 egzemplarzy cena jednostkowa wynosi 30.- PLN, łącznie z  kosztem dostawy do odbiorcy na terenie kraju. Zainteresowane podmioty mogą składać zamówienia na Formularzu zamówienia bądź mogą się kontaktować bezpośrednio z Działem Sprzedaży i Marketingu WAiP, tel. (022) 21 32 704, e-mail: waip@waip.com.pl.

FORMY WSPÓŁPRACY

Podstawowe formy współpracy z wykładowcami i szkoleniowcami, szerzej omówione w zakładkach na lewej kolumnie), to:

 • Przekazywanie dodatkowych materiałów, wzorów prezentacji, literatury, testów i wskazówek metodycznych w zamkniętej części portalu Materiały pomocnicze, dostępnych po zarejestrowaniu się  Rejestracja/edycja danych ;
 • Wymiana poglądów i doświadczeń na wewnętrznym Forum Wykładowców;
 • Możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych przez zainteresowanych wykładowców z wykorzystaniem niniejszego portalu po odpowiednim skonfigurowaniu indywidualnego przedmiotu. Jest to aplikacja szczególnie użyteczna dla wykładowców i szkoleniowców, którzy dostrzegają potrzebę wspomagania internetowego prowadzonych zajęć a nie mają możliwości realizacji kompleksowej obudowy internetowej Zgłoś przedmiot.

 Zapraszam do współpracy i włączenia się w realizację Programu.

 Jerzy Cieślik

 

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X